เช็กด่วน! ร้านค้าขนาดเล็ก เข้านิยามได้สิทธิเข้าร่วมโครงการรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต

เมื่อวันที่ 21 เมษายน แหล่งข่าวในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ต ที่มี นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน กล่าวถึงความคืบหน้า กำหนดนิยามร้านค้าที่สามารถเข้าโครงการ ว่าที่ประชุมครั้งล่าสุดได้เห็นชอบนิยามร้านค้าที่จะเข้าโครงการจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายคือกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงข้อมูลจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

ทั้งนี้ นิยาม ร้านค้าขนาดเล็ก ของ กระทรวงพาณิชย์ โดย กรมการค้าภายใน ได้แก่ 1.ร้านค้ารายย่อยที่เป็น ร้านค้าปลีกปละร้านโชห่วยท้องถิ่น ร้านค้าสหกรณ์ ผู้ผลิตสินค้าชุมชน โอท็อป 2.จำหน่ายสินค้า 6 หมวด ได้แก่ สินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพ สินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรม ยารักษาโรค (ไม่รวมสมุนไพร) วัสดุเพื่อการศึกษา ธูป เทียน และเครื่องสักการะ 3.มีทำเลที่ตั้งร้านแน่นอนและอยู่ในแหล่งชุมชน

ส่วนนิยาม ร้านค้าขนาดเล็ก โครงการคนละครึ่ง ในการดูแลของ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรฯ ได้แก่ 1.ร้านค้าบุคคลธรรมดา 2.ร้านธงฟ้า กองทุนหมู่บ้าน วิสาหกิจชุมชน และบริการขนส่งสาธารณะมวลชน 3.ไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล 4.ไม่เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์

สำหรับนิยาม ร้านค้าขนาดเล็ก โดย สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ได้แก่ 1.ร้านสะดวกซื้อที่เน้นการจำหน่ายสินค้ากลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลักใน สัดส่วน 70-90% 2.ตั้งในแหล่งชุมชน เน้นการบริการและให้ความสะดวกแก่ลูกค้า ผู้ประกอบการ ร้านค้าปลีกขนาดเล็ก (Grocery Store หรือร้านขายของชำ) ซึ่งมีลักษณะ เป็นร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ที่ดูแลทุกอย่างภายในร้านเองคนเดียว เรียกว่าร้านโชห่วย หรือร้านขายของชำ ใช้พื้นที่น้อยๆ ในบริเวณชั้น 1 ของหน้าบ้าน หรือตึกแถว 1 คูหา โดยมักจะขายของใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนใหญ่จะเป็นการขายให้คนในชุมชนหรือคนในหมู่บ้านด้วยกันเอง อีกทั้งไม่ค่อยมีเทคโนโลยีอะไรมากนัก การจัดการบัญชีต่างๆ ก็จะเป็นระบบเก่าและจัดการด้วยตนเองมากกว่า เพราะมีขนาดที่ไม่ใหญ่มากนั่นเอง

“เมื่อได้นิยามแล้วก็จะนำไปประชุมร่วมกับด้านอื่นๆ กับคณะทำงานด้านการตรวจสอบการกระทำที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในโครงการและคณะทำงานด้านบริหารฐานข้อมูลโครงการที่จะหาข้อสรุปกำหนดเงื่อนไขตามนิยาม และเข้าขั้นตอนเปิดให้ร้านค้าสมัครเข้าโครงการและต้องมีการยืนยันตนเองจึงสมบูรณ์

ตามขั้นตอนต่างๆ ต้องสมัครผ่านระบบ DGA ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาและนำมาใช้ ซึ่งต้องดูในเรื่องระบบภาษีด้วย เรื่องนี้ก็ต้องดูข้อมูลจากกระทรวงการคลัง จะได้ความรู้ชัดเจนทั้งระบบในฝั่งร้านค้าขนาดเล็กที่ได้เข้าโครงการ และทุกขั้นตอนนี้ต้องแล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 ปีนี้ เพื่อดำเนินการโครงการในไตรมาส 4 ตามที่รัฐบาลกำหนดไว้ คาดว่าหลังสงกรานต์ในเร็วๆ นี้จะมีการประชุมในคณะอนุกรรมการต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้า” แหล่งข่าวกล่าว

แชร์มาจาก: มติชน